baNNerwalk - to widać. Producent odzieży reklamowej. W ofercie: Odzież reklamowa, odzież promocyjna, odzież firmowa, odzież korporacyjna. Projektowanie, produkcja, import, zdobienie i znakowanie. T-shirty, koszulki polo, bluzy, polary, czapki.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS określają zasady sprzedaży wyrobów oferowanych pod marką "baNNerwalk".
 2. Wszelkie zmiany do postanowień niniejszych OWS zaproponowane przez Odbiorcy są nieważne bez pisemnej akceptacji Sprzedającego.
 3. Wzajemne ustalenia pomiędzy Sprzedający, a Odbiorcą potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS
 4. Sprzedaż towarów następuje każdorazowo na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Odbiorcę.
 5. Zamówienie, o którym mowa w punkcie 4 powinno zawierać przynajmniej:
 • dane Odbiorcy: pełną nazwę firmy, dane rejestrowe, w przypadku spółek kapitałowych wysokość kapitału zakładowego, numer NIP, pełny adres firmy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji zamówienia.
 • podpisy osób uprawnionych do zawierania umów w imieniu Odbiorcy
 • pieczątkę firmową Odbiorcy
 • ilość zlecanych sztuk w rozbiciu na asortymenty, kolorystykę i rozmiary, z podaniem ceny netto poszczególnych asortymentów.
 • termin realizacji zamówienia.
 • uzgodnione ze Sprzedającym terminy i warunki płatności.
 • informację o sposobie pakowania zbiorczego i jednostkowego wyrobów oraz sposobach oznakowania opakowań.
 • uzgodnione ze Sprzedającym miejsce i warunki dostaw
 • oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu Odbiorcy, że znane mu są i że akceptuje niniejsze OWS.
 1. Jeżeli do godziny 1600 dnia roboczego następującego po dniu złożenia przez Odbiorcę zamówienia Odbiorca nie odwoła zamówienia lub Sprzedający nie odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji,  uznaje się zawarcie między Odbiorcą a Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży.
 2. Odwołanie i odmowa, o których mowa w punkcie poprzednim zachowują, pod rygorem nieważności, formę pisemną.
 3. Sprzedający powinien podać OWS do wiadomości Odbiorcy najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia.
 4. Jeżeli Odbiorca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, a ich treść nie uległa zmianie, przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.
 5. Jeżeli Odbiorca w zamówieniu nie złożył oświadczenia potwierdzającego zaznajomienie się z treścią  i akceptującego OWS, Sprzedający może bez konsekwencji wstrzymać wydanie wyrobów do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia Odbiorcy.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny
 1. Próbki, oferty, reklamy i inne ogłoszenia o wyrobach oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedającego o ich zmianie.
 3. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.
 4. Wszelkie wzornictwo, projekty i rozwiązania technologiczne przedstawiane Odbiorcy stanowią własność Sprzedającego i nie mogą być przez Odbiorcę wykorzystywane bez jego wiedzy i zgody.
 
§ 3. Wykonanie świadczeń i warunki płatności
 1. Za moment wykonania świadczenia przez Odbiorcę  uznaje się udokumentowaną datę dokonania wpłaty należności na rzecz Sprzedającego.
 2. Za moment wykonania świadczenia przez Sprzedającego uznaje się:
 • w przypadku dostawy transportem Sprzedającego potwierdzoną przez Odbiorcę  datę rozładunku
 • w przypadku odbioru wyrobów przez Odbiorcę potwierdzoną przez Odbiorcę datę załadunku wyrobów
 • w przypadku dostaw za pośrednictwem firmy spedytorskiej datę wysyłki towarów na liście przewozowym.
 1. Jeżeli Odbiorca nie był dotychczas kontrahentem Sprzedającego zapłata za trzy pierwsze dostawy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Odbiorcę ego faktury sprzedaży.
 2. W przypadku transakcji na kwotę do 1000,00- (słownie: jednego tysiąca) PLN netto zapłata za otrzymane wyroby następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Odbiorcęgo faktury sprzedaży.
 3. W przypadku zapłaty z odroczonym terminem Dostawca na podstawie art. 589 kodeksu cywilnego zastrzega własność całej partii wyrobów do momentu całkowitej zapłaty przez Odbiorcę za te wyroby.
 4. Odbiorca, który po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego. ulepszył nabyte towary, a następnie w wyniku niespełnienia przez siebie świadczeń był zmuszony do ich zwrotu nie może żądać od Sprzedającego zwrotu nakładów poniesionych na to ulepszenie.
 5. Zwrot wyrobów w wyniku roszczenia Sprzedającego z tytułu niezapłaconych należności następuje na koszt Odbiorcy.
 6. Jeżeli towar, za który należność nie została uregulowana został  uszkodzony zmieniony lub jeśli Odbiorca z jakichkolwiek powodów przestał być jego dysponentem, zapłaci on Sprzedającemu odszkodowanie w wysokości nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia zapłaty.
 7. Sprzedający rezygnuje z zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej jeżeli Odbiorca dokona zabezpieczenia wekslowego płatności.
 8. Odbiorca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.
 9. Warunkiem przyjęcia kolejnych zamówień Odbiorcy jest terminowe regulowanie należności za dotychczas dostarczone towary.
 10. Jeżeli Odbiorca w momencie składania kolejnego zamówienia korzysta z odroczonych terminów płatności z tytułu wcześniejszych dostaw, których terminy wymagalności jeszcze nie upłynęły, warunkiem przyjęcia kolejnego zamówienia jest uregulowanie poprzednich należności lub wpłata 30% wartości netto nowego zamówienia w formie zaliczki

§ 4. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Odbiorca zgłasza Sprzedającemu niezwłocznie i na piśmie.
 2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie powinno nastąpić w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania wyrobów przez Odbiorcę.
 3. Dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu, z winy spedytora konieczne jest umieszczenie przez Odbiorcę adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela spedytora.
 4. Reklamacje jakościowe w zakresie wad widocznych Odbiorca może zgłaszać w terminie do 14 dni od daty wykonania świadczenia przez Sprzedającego, załączając próbkę reklamowanego towaru i opis wykrytej wady.
 5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach poczytywać należy za uznanie wyrobów za zgodne z wymaganiami jakościowymi Odbiorcy.
 6. Wyłączną podstawę rozpatrywania reklamacji jakościowych, stanowią Polskie Normy: PN-72/P-06723, PN-92/P84750, PN-85/P-04897.
 7. Fason, zastosowane rozwiązania technologiczne, rozmiary i kolorystyka mogą być przedmiotem reklamacji jedynie w sytuacji, gdy Odbiorca w zamówieniu sprecyzował swoje oczekiwania w tym zakresie.
 8. Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia reklamacji we własnym zakresie strony wybiorą wyspecjalizowaną placówkę i zlecą jej dokonanie niezbędnych ekspertyz.
 9. Koszty związane z uznanymi reklamacjami ponosi Sprzedający.
 10. Koszty reklamacji nieuzasadnionych ponosi Odbiorca.
 11. Jeżeli w związku ze zgłoszeniem reklamacji Odbiorca wstrzymał zapłatę za kwestionowane wyroby poza ustalony termin, to w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, naliczy on bez wezwania odsetki ustawowe za okres przekroczenia terminu.
 12. W odniesieniu do wad ukrytych towaru mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego odnośnie rękojmi za wady.

§ 5. Ochrona danych osobowych
 1. Akceptując niniejsze OWS Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego dla celów księgowych oraz marketingowych.
 2. Odbiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 3. Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej firmy XOR drogą elektroniczną

§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Przy składaniu pierwszego zamówienia Odbiorca prześle Dostawcy kopie dokumentów rejestrowych swojej firmy i zgłoszenia VAT.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, strony podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu przed wybranym sądem arbitrażowym.
 4. W przypadku braku zgody na wybór formy arbitrażu właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Sprzedającego.  

              

      
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam niniejszym, że jestem w pełni uprawniony do zawierania umów w imieniu Odbiorcy oraz zapoznałem się z treścią i akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży firmy „XOR”
PIECZĘĆ FIRMOWA KUPUJĄCEGO I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZAWIERANIA UMÓW