baNNerwalk - to widać. Producent odzieży reklamowej. W ofercie: Odzież reklamowa, odzież promocyjna, odzież firmowa, odzież korporacyjna. Projektowanie, produkcja, import, zdobienie i znakowanie. T-shirty, koszulki polo, bluzy, polary, czapki.
UMOWA JEDNORAZOWEJ DOSTAWY


I. DATA ZAWARCIA, MIEJSCE I CZAS TRWANIA UMOWY:

Niniejsza umowa zawarta została dnia dd-mm-rrrr w Kolonia Żelków, ul. Widok 17A,
08-110 Siedlce 2 na czas realizacji jej postanowień.

II. STRONY UMOWY

Dane DOSTAWCY
   
Dane Odbiorcy

III    CEL UMOWY:

W granicach ustaleń niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy, a Odbiorca do zakupu wyrobów tekstylnych zwanych dalej Wyrobami.

IV    ZASADY REALIZACJI UMOWY:

1. MATERIAŁY I DODATKI

 1. Wyroby wykonane będą z materiałów i dodatków oferowanych przez Dostawcę szczegółowe zestawienie materiałów i dodatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Dostawca obowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Odbiorcy do akceptacji próbki materiałów, dodatków i wzoru logo (załącznik nr 5),  które stanowić będą integralną część umowy.
 3. Próbki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich późniejszą identyfikację.
 4. Próbki materiałów i dodatków na czas wykonywania wyrobów przekazywane są przez Odbiorcę do siedziby Dostawcy.
 5. Po zakończeniu wykonywania wyrobów Dostawca przekazuje próbki materiałów i dodatków do siedziby Odbiorcy.
 6. Odbiorca może za pisemnym oświadczeniem zrezygnować z otrzymania do akceptacji próbek materiałów i dodatków: zrzeczenie oznacza akceptację przez Odbiorcę wszelkich warunków technicznych i parametrów użytkowych materiałów i dodatków, z których wykonane zostaną wyroby.
 7. Dostarczenie próbek przez Dostawcę, oraz wymóg ich pisemnej akceptacji przez Odbiorcę obowiązuje również w przypadku zmiany surowca w trakcie wykonywania wyrobów.
 8. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i dodatków w trakcie wykonywania wyrobów wymagają pisemnej zgody Odbiorcy.
 9. iW przypadku zmiany materiałów i dodatków w trakcie wykonywania wyrobów Odbiorca określi na piśmie zakres dopuszczalnych zmian jego parametrów w stosunku do pierwotnych ustaleń
 10. W przypadku zmiany materiałów i dodatków w trakcie wykonywania wyrobów Odbiorca może przed wyrażeniem akceptacji zażądać przedstawienia próbek.

2. PIERWOWZORY

 1. Dostawca przed podpisaniem umowy wykonuje do akceptacji Odbiorcy egzemplarz każdego z wyrobów w poszczególnych rozmiarach, oznakowuje go trwale słowem „PIERWOWZÓR” i podpisuje w celu umożliwienia późniejszej identyfikacji. Odbiorca dokonuje akceptacji pierwowzoru poprzez złożenie na nim swojego podpisu obok podpisu Dostawcy.
 2. Na czas wykonywania wyrobów Pierwowzory przechowywane są w siedzibie Dostawcy.
 3. Po zakończeniu wykonywania wyrobów Pierwowzory przekazywane są do siedziby Odbiorcy.
 4. Wydanie pierwowzorów osobom trzecim przez którąkolwiek ze stron może mieć miejsce jedynie za pisemnym pokwitowaniem.
 5. Zaakceptowane Pierwowzory stanowią integralną część niniejszej umowy.
 6. Akceptacja pierwowzoru oznacza przyjęcie przez Odbiorcę fasonu, technologii szycia,  rozmiarów oraz elementów znakowania i zdobienia.
 7. Strony mogą postanowić, że akceptacja Pierwowzorów stanowi jednocześnie akceptację materiałów i dodatków, o których mowa w załączniku nr 1. Wszelkie proponowane przez Dostawcę wzornictwo, rozwiązania technologiczne, wykroje i rozkładki stanowią jego wyłączną własność.

3. WYKONANIE ŚWIADCZENIA

 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas pełnego wykonania przez strony świadczeń z niej wynikających
 2. Za moment wykonania świadczenia przez Odbiorcę uznaje się udokumentowaną datę odebrania wyrobów i dokonania wpłaty całej należności na rzecz Dostawcy
 3. Ostateczny termin realizacji zamówienia strony ustalają na dzień 15.07.2005r.
 4. Za moment wykonania świadczenia przez Dostawcę uznaje się:
 • w przypadku dostawy transportem Dostawcy - potwierdzoną przez Odbiorcę datę rozładunku
 • w przypadku odbioru wyrobów przez Odbiorcę - potwierdzoną przez Odbiorcę datę załadunku wyrobów
 • w przypadku dostaw przez wyspecjalizowane podmioty datę potwierdzenia odbioru towarów przez Odbiorcę na liście przewozowym.

4. WARUNKI FINANSOWE

 1. Dostawca przedstawi Odbiorcy na piśmie ofertę cenową.
 2. Oferta cenowa Dostawcy na poszczególne asortymenty, pisemnie zaakceptowana przez Odbiorcę  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe wskazane w treści zaakceptowanej oferty wiążące dla obu stron Umowy.
 3. Ceny wskazane w ofercie cenowej Dostawcy są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 4. Dostawca wystawi fakturę VAT za dostarczone wyroby w terminie przewidzianym ustawą o podatku VAT. Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia należności wynikających z faktury VAT wystawionej przez Dostawcę w terminie xx dni od dnia wystawienia faktury.
 5. Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku od towarów i usług VAT:
 6. Dostawca NIP xxx-xxx-xx-xx
 7. Odbiorca NIP xxx-xxx-xx-xx
 8. Odbiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Odbiorcy.
 9. Jako formę zabezpieczenia płatności strony  przyjmują zastrzeżenie własności całkowitej ilości rzeczy sprzedanych na mocy art. 589 Kodeksu Cywilnego do momentu uregulowania pełnej należności.
 10. Jeżeli w związku z niezapłaceniem należności Dostawca występuje z roszczeniem o zwrot towaru, zwrot ten następuje na koszt Odbiorcy
 11. Jeżeli towar, za który należność nie została uregulowana został  uszkodzony  lub Odbiorca z jakichkolwiek powodów przestał być jego dysponentem, zapłaci on Dostawcy odszkodowanie w wysokości nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia.
 12. w przypadku roszczenia Dostawcy o zwrot towaru na skutek nieuregulowania należności przed Odbiorcę, Odbiorcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek wydatków poniesionych w zwiazku z Wyrobami wobec osób trzecich.

5. ZAMÓWIENIE

Podstawą wykonania wyrobów przez Dostawcę jest złożenie przez Odbiorcę pisemnego zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 1. Zamówienie powinno zawierać przynajmniej:
 • dane Odbiorcy: pełną nazwę firmy, dane rejestrowe, w przypadku spółek kapitałowych wysokość kapitału zakładowego numer NIP, pełny adres firmy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji Zamówienia, podpis osoby upoważnionej do zawierania umów w imieniu Odbiorcy
 • pieczątkę firmową Odbiorcy
 • ilość zlecanych sztuk w rozbiciu na asortymenty, kolorystykę i rozmiary.
 • informację o sposobie pakowania zbiorczego i jednostkowego wyrobów oraz sposobach oznakowania opakowań.
 • miejsce i warunki dostaw

6. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Za datę rozpoczęcia wykonywania wyrobów poczytuje się pierwszy dzień roboczy od daty pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie powinno być przesłane do Odbiorcy faxem na nr tel. 022 7385454 lub pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.izdebski@schenker.com do godziny 1600 w następnym dniu roboczym po dniu, w którym Dostawca otrzymał zamówienie Odbiorcy.

7. ODBIÓR I REKLAMACJE ILOŚCIOWE

 1. Odbioru ilościowego wyrobów dokonuje Odbiorca w momencie i miejscu ich wydania przez Dostawcę, kwitując za zgodność stanem faktycznym poprzez podpisanie specyfikacji i dokumentu dostawy przez osobę upoważnianą ze strony Odbiorcy
 2. Procedury kontroli jakości, wykaz parametrów oceny jakości wyrobów oraz określenie ich dopuszczalnych wartości dla  wyrobów pierwszej jakości zawiera Załącznik nr nn o niniejszej umowy.
 3. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru oceny jakości rozumieć należy jako wystąpienie wady widocznej wyrobu.
 4. Załącznik nr 4 stanowi jedyną podstawę roszczeń w stosunku do jakości wyrobów w odniesieniu do wad widocznych.
 5. Przy ocenie zgodności wykonania wyrobów z Pierwowzorami uwzględniać należy parametry przyjęte do oceny jakościowej wyrobów zawarte w Załączniku nr nn
 6. W razie wątpliwości co do metodyki oceny poszczególnych parametrów jakości oraz granic błędu pomiaru strony opierać się będą na postanowieniach Polskich Norm aktualnych w dacie dostawy wyrobów.
 7. Na reklamację wad widocznych wyrobów Odbiorcy przysługuje 28 dni roboczych od daty odbioru tych wyrobów.
 8. W odniesieniu do wad ukrytych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
 9. Reklamacje składane są na piśmie z określeniem ich przyczyn.
 10. iDostawca ma obowiązek udzielenia w ciągu 14 dni pisemnej informacji odnośnie złożonej przez Odbiorcę reklamacji.
 11. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga wykonania specjalistycznej ekspertyzy, strony na piśmie określają niezależną placówkę, której zlecone zostaną badania.
 12. Bezpośrednie koszty związane z ekspertyzą pokrywa strona składająca reklamacje.
 13. W przypadku uznania reklamacji Dostawca zwraca Odbiorcy wszelkie udokumentowane, bezpośrednio związane z nią koszty.
 14. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej Odbiorca ma prawo wstrzymać się z zapłatą odnośnie kwestionowanej ilości wyrobów. Termin płatności ulega przesunięciu o czas rozpatrzenia reklamacji.
 15. W przypadku gdy reklamacja okazała się nieuzasadniona Dostawca może naliczyć odsetki ustawowe od kwoty wstrzymanej należności za okres rozpatrywania reklamacji.

8. SKUTKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ

 1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostaw Odbiorca może naliczyć karę umowną w wysokości xx % wartości netto danej dostawy za opóźnienie 3-5 roboczych, xx % wartości netto dostawy za opóźnienie 6-10 dni roboczych i xx % wartości netto  dostawy za opóźnienie powyżej 10 dni roboczych.
 2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 21 dni roboczych Odbiorca może odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji
 3. O odstąpieniu, o którym mowa w poprzednim punkcie Odbiorca powinien zawiadomić Dostawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu przekroczenia terminu spełnienia świadczeń o 21 dni.
 4. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy pod rygorem nieważności powinno zachować formę pisemną
 5. Wobec odstąpienia od umowy Odbiorca może żądać naprawienia szkody do wysokości rzeczywistych, udokumentowanych kosztów poniesionych wobec Dostawcy w związku z realizacją umowy do daty odstąpienia od niej.
 6. Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeżeli opóźnienie powstało na skutek działania siły wyższej.
 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej do obowiązków Dostawcy należy poinformowanie o tym fakcie Odbiorcy oraz w razie wątpliwości udowodnienie wystąpienia siły wyższej.
 8. W przypadku zwłoki w zapłacie w stosunku do ustaleń umowy Odbiorca bez wezwania naliczy odsetki ustawowe za okres opóźnienia.

9. FORMY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia w postępowaniu polubownym spory rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Stron lub miasta Poznania według wyboru powoda.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i są wiążące dla stron w przedmiocie realizacji przedmiotu Umowy.
 2. Umowa wchodzi w życie z dniem dd-mm-rrrr.
 3. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr nn

PROCEDURY I PARAMETRY OCENY JAKOŚCI WYROBÓW ORAZ ICH DOPUSZCZALNE WARTOŚCI
Zasady oceny jakości:

 1. Ocena jakości wyrobów następuje wzrokowo, przy świetle odbitym (nie przy świetle przechodzącym) na prawej stronie wyrobu swobodnie rozłożonego na stole o jasnej , gładkiej powierzchni.
 2. Ocena kolorystyki odbywa się w świetle sztucznym zapewniającym współczynnik odwzorowania R powyżej 90, o temperaturze barwowej 5200-5600 stopni Kelvina.
 3. Błędy powierzchni wyrobów mierzy się w miejscach najszerszych
 4. Błędy w częściach zakrytych wyrobów nie są brane pod uwagę

Charakterystyka błędów wyrobów i ich dopuszczalna wartość:

Zgrubienia:
rządkowe
do 3 cm
kolumienkowe
Pęczki
pojedynczo rozrzucone w odcieniu koloru dzianiny
Pocienienia
do 3 cm
Nabrane oczka nieznaczne pojedyncze rozrzucone
Naderwane oczka
Brak kolumienki niedopuszczalny
Zryw nitki  dzianiny
kolumienkowe
niedopuszczalny
interlokowe
niedopuszczalny
pozostałe
do 3 cm
Zaciągnięcia niedopuszczalne
Cera
niedopuszczalna
Błąd wzoru
niedopuszczalny
Skosy
do 6°
Łuki
elementy odpasowane
do 7%
dzianin metrażowe
do 10%
Pasiastość
pasy podłużne z oliwy
niedopuszczalne
inne
niedopuszczalne
pasy poprzeczne
niedopuszczalne
Zabrudzenie
cętki
niedopuszczalne
plamy
odcinkowe
Odcienie
niedopuszczalne
Trwałe zagniecenia
niedopuszczalne
Nieprawidłowy druk:

rysy (rakle)
niedopuszczalny
zacieki
niedopuszczalne
niedodruk
niedopuszczalne
Niedodrapania
niedopuszczalne
Nieprawidłowe szwy i ściegi:
niedoszycie
niedopuszczalne
przebicie dzianiny (perforacja)
niedopuszczalne
krzywy szew
do 0,3 cm odchylenia od linii na długości 10 cm
Nierównomierna powierzchnia dzianiny
równomiernie rozłożona na wszystkich częściach składowych wyrobu, nie psująca wyglądu estetycznego
Łuski
rozrzucone
Liczba dopuszczalnych błędów
do 2

 
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ODCHYLEŃ OD WYMIARÓW

Wyszczególnienie
Dopuszczalne odchyłki
Różnice wymiarów między częściami składowymi w długości:
Rękawy
krótkie
w granicach błędu pomiaru nie więcej niż 0,5 cm dla szerokości do 30 cm,
1 cm dla szerokości powyżej 30 cm

długie
Nogawki
krótkie
długie
Ramiona
Części przodów
Szwy łączne
Różki kołnierzyków
niedopuszczalne
Różnice wymiarów między częściami składowymi wyrobu w szerokości:
Dół nogawki
w granicach błędu pomiaru nie więcej niż 0,5 cm dla szerokości do 30 cm,
1 cm dla szerokości powyżej 30 cm

Dół rękawów
Części przodów