baNNerwalk - to widać. Producent odzieży reklamowej. W ofercie: Odzież reklamowa, odzież promocyjna, odzież firmowa, odzież korporacyjna. Projektowanie, produkcja, import, zdobienie i znakowanie. T-shirty, koszulki polo, bluzy, polary, czapki.
UMOWA STAŁEJ WSPÓLPRACY

I. DATA ZAWARCIA, MIEJSCE I CZAS TRWANIA UMOWY:

Niniejsza umowa zawarta została dnia dd-mm-rrrr roku w miejsce zawarcia na czas nieokreślony.

II. STRONY UMOWY

Dane Dostawcy,  zwana dalej DOSTAWCĄ
  
Dane Odbiorcy. zwany dalej ODBIORCĄ

III. CEL UMOWY:

W granicach ustaleń niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy, a Odbiorca do zakupu wyrobów tekstylnych zwanych dalej Wyrobami.

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY:

1) TECHNOLOGIA, PROJEKTY I WZORNICTWO:

 1. Wyroby wykonywane mogą być zarówno w oparciu o rozwiązania technologiczne, projekty i wzornictwo dostarczane przez Odbiorcę jak i proponowane przez Dostawcę
 2. Rozwiązania technologiczne, projekty i wzornictwo stanowią wyłączną własność strony, która je przygotowała.
 3. Żadna ze stron nie może bez zgody właściciela wykorzystywać powierzonych rozwiązań technologicznych, projektów i wzornictwa do celów innych niż określone przez pkt. III niniejszej umowy.

2) WYKROJE I ROZKŁADKI:

 1. wykroje i rozkładki dostarczone przez Odbiorcę stanowią jego wyłączną własność i nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do celów innych niż określone przez pkt. III niniejszej umowy.
 2. wykroje i rozkładki wykonane odpłatnie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy stanowią wyłączną własność Odbiorcy i nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do celów innych niż określone przez pkt. III niniejszej umowy.
 3. w przypadku wykrojów i rozkładek wykonanych nieodpłatnie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy, Dostawca pozostaje ich jedynym dysponentem w zakresie nie naruszającym prawa własności  Odbiorcy do projektów i wzornictwa.


3) MATERIAŁY I  DODATKI:

 1. wyroby mogą być wykonywane z materiałów i dodatków nabytych przez Dostawcę we własnym zakresie lub z materiałów i dodatków powierzonych przez Odbiorcę
 2. W przypadku wykonywania Wyrobów z materiałów i dodatków oferowanych przez Dostawcę obowiązany jest on przed przystąpieniem do wykonywania wyrobów przedstawić Odbiorcy do akceptacji próbki materiałów i dodatków
 3. Próbki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich późniejszą identyfikację
 4. W oparciu o dostarczone przez Dostawcę próbki Odbiorca akceptuje na piśmie materiały i dodatki. Akceptacja materiałów i dodatków stanowi integralną część niniejszej umowy.
 5. Akceptacja materiałów i dodatków, o której mowa powyżej, oznacza przyjęcie przez Odbiorcę wszelkich warunków technicznych, parametrów użytkowych i kolorystyki materiałów i dodatków.
 6. Wobec braku pisemnej akceptacji ze strony Odbiorcy poczytuje się, że Odbiorca przyjmuje wszelkie warunki techniczne, parametry użytkowe i kolorystykę materiałów i dodatków wyłącznie w oparciu o dostarczone próbki.
 7. Odbiorca może za pisemnym oświadczeniem zrezygnować z otrzymania do akceptacji próbek materiałów i dodatków - zrzeczenie oznacza akceptację przez Odbiorcę wszelkich warunków technicznych i parametrów użytkowych materiałów i dodatków, z których wykonane zostaną wyroby; oświadczenie takie stanowi integralną część niniejszej umowy.
 8. Zaakceptowane próbki materiałów i dodatków na czas wykonywania wyrobów przekazywane są przez Odbiorcę do siedziby Dostawcy.
 9. iPo zakończeniu wykonywania wyrobów Dostawca przekazuje próbki materiałów i dodatków do siedziby Odbiorcy.
 10. Wydanie próbek osobom trzecim może mieć miejsce jedynie za pisemnym pokwitowaniem.
 11. Akceptacja materiałów i dodatków może nastąpić w oparciu o próbki akceptowane uprzednio przy wykonywaniu na rzecz Odbiorcy innych wyrobów lub w oparciu o dostarczane wcześniej Odbiorcy wyroby gotowe.
 12. lW przypadku, o którym mowa w punkcie poprzednim Odbiorca wskazuje na piśmie na jakich próbkach lub wyrobach oparta będzie akceptacja.
 13. Odbiorca może dodatkowo określić na piśmie wartości parametrów technicznych i użytkowych materiałów i dodatków z podaniem metodyki ich pomiaru w oparciu o aktualne w chwili wykonywania wyrobów Polskie Normy, które obowiązywać będą Dostawce w odniesieniu do określonej partii wyrobów.
 14. Jeżeli Dostawca na piśmie nie odmówi przyjęcia wartości, o których mowa w punkcie poprzednim, przyjmuje się, że obowiązują go one w trakcie wykonywania wyrobów.
 15. Na Dostawcy spoczywa obowiązek poinformowania Odbiorcy o ewentualnych zmianach stosowanych materiałów i dodatków w trakcie wykonywania wyrobów.
 16. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i dodatków w trakcie wykonywania wyrobów wymagają pisemnej zgody Odbiorcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
 17. W przypadku zmian zastosowanych materiałów i dodatków w trakcie wykonywania wyrobów mają zastosowanie wszystkie postanowienia odnośnie dostarczenia próbek materiałów i dodatków przez Dostawcę, oraz zasad ich akceptacji przez Odbiorcę
 18. Stosowanie materiałów i dodatków dostarczonych przez Odbiorcę odbywa się na jego wyłączne ryzyko.
 19. W przypadku stosowania  materiałów i dodatków dostarczonych przez Odbiorcę strony określą na piśmie normy zużycia oraz zasady rozliczenia wykorzystania materiałów i dodatków.

4) PIERWOWZORY

 1. Dostawca wykonuje do akceptacji Odbiorcy egzemplarz każdego z wyrobów w poszczególnych rozmiarach, oznakowuje go trwale słowem „PIERWOWZÓR” i podpisuje w celu umożliwienia późniejszej identyfikacji.
 2. Odbiorca dokonuje akceptacji pierwowzoru poprzez złożenie na nim swojego podpisu obok podpisu Dostawcy.
 3. Na czas wykonywania wyrobów Pierwowzory przechowywane są w siedzibie Dostawcy
 4. Po zakończeniu wykonywania wyrobów Pierwowzory przekazywane są do siedziby Odbiorcy.
 5. Wydanie pierwowzorów osobom trzecim przez którąkolwiek ze stron może mieć miejsce jedynie za pisemnym pokwitowaniem.
 6. Zaakceptowane Pierwowzory stanowią integralną część niniejszej umowy.
 7. Akceptacja Pierwowzoru oznacza przyjęcie przez Odbiorcę fasonu, technologii szycia, rozmiarów, oraz elementów znakowania i zdobienia
 8. Strony mogą ustalić, że akceptacja Pierwowzorów może stanowić jednocześnie akceptację materiałów i dodatków, o której mowa w punkcie IV.3)
 9. iOdbiorca może w porozumieniu z Dostawcą zrezygnować na piśmie z akceptacji Pierwowzorów
 10. Rezygnacja z akceptacji Pierwowzorów wyłącza możliwość wysuwania przez Odbiorcę roszczeń w odniesieniu do fasonu, technologii szycia, rozmiarów, oraz elementów znakowania i zdobienia
 11. Przy realizacji kolejnych dostaw Strony dopuszczają możliwość akceptacji w oparciu o  Pierwowzory przedstawione przy realizacji wcześniejszych zleceń.
 12. lW przypadku, o którym mowa w punkcie poprzednim Odbiorca wskazuje na jakich wyrobach oparta będzie akceptacja.

5) ZAMÓWIENIE

 1. Podstawą wykonania wyrobów przez Dostawcę jest każdorazowo złożone przez Odbiorcę pisemne zamówienie stanowiące aneks do niniejszej umowy.
 2. Zamówienie powinno zawierać przynajmniej:
 • Numer kolejny zamówienia
 • Datę zamówienia
 • Dane Odbiorcy: nazwę Odbiorcy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji Zamówienia, dane kontaktowe
 • Ilość zlecanych sztuk w rozbiciu na asortymenty, kolorystykę i rozmiary.
 • Ustaloną cenę netto każdego z asortymentów
 • Informacje o sposobie akceptacji materiałów i dodatków
 • Informacje na temat akceptacji pierwowzorów wyrobów
 • Informacje o formie i terminach zapłaty, a w przypadku odroczonego terminu płatności o sposobie zabezpieczenia kredytu kupieckiego.
 • Informację o sposobie pakowania zbiorczego i jednostkowego wyrobów oraz sposobach oznakowania opakowań
 • Informacje o miejscach, terminach i warunkach dostaw
 • Datę ostatecznego spełnienia świadczenia przez Dostawcę
 • Podpis osoby upoważnionej do zawierania umów ze strony Odbiorcy
 • Pieczątkę firmową Odbiorcy
 1. Jeżeli do godziny 1600 w dniu roboczym następującym pod dniu potwierdzonego otrzymania przez Dostawcę zamówienia Odbiorca go nie odwoła, ani Dostawca nie odmówi przyjęcia lub nie uzależni realizacji zamówienia od zmian w jego treści, uznaje się zamówienie za zaakceptowane i przyjęte do realizacji.
 2. Jeżeli Odbiorca w momencie składania kolejnego zamówienia korzysta z odroczonych terminów płatności z tytułu wcześniejszych dostaw, których terminy wymagalności jeszcze nie upłynęły, Dostawca może uzależnić przyjęcie kolejnego zamówienia od uregulowania poprzednich należności lub wpłaty zaliczki na poczet realizacji nowego zamówienia


6) ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. przy braku innych ustaleń za datę rozpoczęcia wykonywania wyrobów poczytuje się pierwszy dzień roboczy po dacie akceptacji zamówienia przez Dostawcę.
 2. w przypadku ustalenia kwoty zaliczki za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy po dacie wpłynięcia kwoty zaliczki na rachunek bankowy Dostawcy, nie wcześniej jednak niż przed datą akceptacji zamówienia  przez Dostawcę .

7) WYKONANIE ŚWIADCZENIA

 1. Za moment wykonania świadczenia przez Odbiorcę  uznaje się udokumentowaną datę dokonania wpłaty do całej należności na rzecz Dostawcy.
 2. Za moment wykonania świadczenia przez Dostawcę uznaje się:
 • w przypadku dostawy transportem Dostawcy - potwierdzoną przez Odbiorcę datę rozładunku
 • w przypadku odbioru wyrobów przez Odbiorcę - potwierdzoną przez Odbiorcę datę załadunku wyrobów
 • w przypadku dostaw przez firmę spedytorską datę wysyłki towarów na liście przewozowym.

8) WARUNKI FINANSOWE

 1. Ceny na wyroby określane są każdorazowo po zapytaniu Odbiorcy
 2. Terminy i sposoby zapłaty za dostarczone wyroby uzgadniane są indywidualnie dla poszczególnych zamówień.
 3. Jako sposoby zabezpieczenia kwoty kredytu kupieckiego w przypadku odroczonej płatności strony dopuszczają:
 • zastrzeżenie przez Dostawcę własności całej ilości rzeczy sprzedanych na mocy art. 589 kodeksu cywilnego
 • zabezpieczenie wekslowe
 • ubezpieczenie transakcji na wypadek niewypłacalności Odbiorcy
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
 • oświadczenie Odbiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji długu.
 1. w przypadku zastrzeżenia własności wyrobów, przy ich zwrocie na skutek nieuregulowania należności przez Odbiorcę, Odbiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na zmianę lub ulepszenie wydanych przez Dostawcę towarów .
 2. Zwrot wyrobów na skutek nieuregulowania należności następuje na koszt Kupującego.
 3. eżeli towar, którego własność została przez Dostawcę zastrzeżona, a za który Odbiorca nie uregulował należności  zaginął, został  uszkodzony lub Kupujący z jakichkolwiek powodów przestał być jego dysponentem, zapłaci on Sprzedającemu odszkodowanie w wysokości nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia z zapłatą.

9) ODBIÓR I REKLAMACJE ILOŚCIOWE

 1. Odbioru ilościowego wyrobów dokonuje Odbiorca w momencie i miejscu ich wydania przez Dostawcę, kwitując za zgodność ze stanem faktycznym poprzez podpisanie dokumentu dostawy.
 2. W przypadku dostawy firmą spedytorską termin zgłoszenia  przez Odbiorcę reklamacji ilościowych określa się na 2 dni robocze od potwierdzonej na liście przewozowym daty dostawy. Dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu, z winy spedytora konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela spedytora.

10) ODBIÓR I REKLAMACJE JAKOŚCIOWE

 1. Odbiór jakościowy jest przeprowadzany przez Odbiorcę w miejscu przez niego wyznaczonym.
 2. b) Procedury kontroli jakości, wykaz parametrów oceny jakości wyrobów oraz określenie ich dopuszczalnych wartości dla  wyrobów pierwszej jakości określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru oceny jakości rozumieć należy jako wystąpienie wady widocznej wyrobu.
 4. Załącznik nr. 1 stanowi jedyną podstawę roszczeń w stosunku do jakości wyrobów w odniesieniu do wad widocznych.
 5. Przy ocenie zgodności wykonania wyrobów z Pierwowzorami uwzględniać należy parametry przyjęte do oceny jakościowej wyrobów zawarte w Załączniku nr 1.
 6. f) W razie wątpliwości co do metodyki oceny poszczególnych parametrów jakości oraz granic błędu pomiaru strony opierać się będą na postanowieniach Polskich Norm aktualnych w chwili pojawienia się wątpliwości.
 7. Na reklamację wad widocznych wyrobów Odbiorcy przysługuje 14 dni roboczych od daty odbioru tych wyrobów.
 8. W odniesieniu do wad ukrytych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
 9. iReklamacje składane są na piśmie z określeniem ich przyczyn.
 10. jDostawca ma obowiązek udzielenia w ciągu 14 dni pisemnej informacji odnośnie złożonej przez Odbiorcę reklamacji.
 11. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga wykonania specjalistycznej ekspertyzy, strony na piśmie określają niezależną placówkę, której zlecone zostaną badania.
 12. Koszty związane z ekspertyzą ponosi Odbiorca.
 13. W przypadku uznania reklamacji Dostawca zwraca Odbiorcy wszelkie udokumentowane, bezpośrednio związane z nią koszty.
 14. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej Odbiorca ma prawo wstrzymać się z zapłatą odnośnie kwestionowanej ilości wyrobów. Termin płatności ulega przesunięciu o czas rozpatrzenia reklamacji
 15. W przypadku gdy reklamacja okazała się nieuzasadniona Dostawca może naliczyć odsetki ustawowe od kwoty wstrzymanej należności za okres rozpatrywania reklamacji

11) SKUTKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ

 1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostaw Odbiorcy może naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wartości netto danej dostawy za opóźnienie 3-7 roboczych, 4% wartości netto dostawy za opóźnienie 8-14 dni roboczych i 10% wartości netto  dostawy za opóźnienie powyżej 14 dni roboczych.
 2. W przypadku opóźnienia wynikającego bezpośrednio z winy Dostawcy i przekraczającego 21 dni roboczych Odbiorca może odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji.
 3. Odstąpienie, o którym mowa w poprzednim punkcie powinno nastąpić najpóźniej do 28 dnia  od uzgodnionego terminu spełnienia świadczeń i pod rygorem nieważności powinno zachować formę pisemną.
 4. Wobec odstąpienia od umowy Odbiorca może żądać naprawienia szkody do wysokości rzeczywistych, udokumentowanych kosztów poniesionych wobec Dostawcy w związku z realizacją umowy do daty odstąpienia od niej.
 5. Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeżeli opóźnienie powstało na skutek działania siły wyższej.
 6. W przypadku wystąpienia siły wyższej do obowiązków Dostawcy należy poinformowanie o tym fakcie Odbiorcy oraz w razie wątpliwości udowodnienie wystąpienia siły wyższej.
 7. Wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy za szkody polegające na  utracie przez Odbiorcę korzyści wynikających z odstąpienia od realizacji umowy.
 8. W przypadku opóźnień w zapłacie w stosunku do ustaleń umowy Odbiorca bez wezwania naliczy odsetki ustawowe za okres opóźnienia

12) FORMY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Strony dopuszczają możliwość rozstrzygania sporów w postępowaniu arbitrażowym.
 3. Wybór sądu arbitrażowego uzależniony będzie każdorazowo od rodzaju sprawy.
 4. Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia sporów w postępowaniu polubownym rozstrzygane będą one przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Dostawcy.

13) WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn za dwutygodniowym terminem wypowiedzenia
 2. b) wypowiedzenie powinno pod rygorem nieważności zachować formę pisemną
 3. wypowiedzenie umowy nie może skutkować wstrzymaniem przez Dostawcę realizacji zaakceptowanych przed datą wypowiedzenia umowy zamówień, ani odmową Odbiorcy odbioru zamówionych przed datą wypowiedzenia umowy wyrobów.


Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Załącznik nr 1

PROCEDURY I PARAMETRY OCENY JAKOŚCI WYROBÓW ORAZ ICH DOPUSZCZALNE WARTOŚCI
Zasady oceny jakości:

 1. Ocena jakości wyrobów następuje wzrokowo, przy świetle odbitym (nie przy świetle przechodzącym) na prawej stronie wyrobu swobodnie rozłożonego na stole o jasnej , gładkiej powierzchni.
 2. Ocena kolorystyki odbywa się w świetle sztucznym zapewniającym współczynnik odwzorowania R powyżej 90, o temperaturze barwowej 5200-5600 stopni Kelvina.
 3. Błędy powierzchni wyrobów mierzy się w miejscach najszerszych
 4. Błędy w częściach zakrytych wyrobów nie są brane pod uwagę


Charakterystyka błędów wyrobów i ich dopuszczalna wartość:

Zgrubienia:
rządkowe
do 3 cm
kolumienkowe
Pęczki
pojedynczo rozrzucone w odcieniu koloru dzianiny
Pocienienia
do 3 cm
Nabrane oczka nieznaczne pojedyncze rozrzucone
Naderwane oczka
Brak kolumienki niedopuszczalny
Zryw nitki  dzianiny
kolumienkowe
niedopuszczalny
interlokowe
niedopuszczalny
pozostałe
do 3 cm
Zaciągnięcia niedopuszczalne
Cera
niedopuszczalna
Błąd wzoru
niedopuszczalny
Skosy
do 6°
Łuki
elementy odpasowane
do 7%
dzianin metrażowe
do 10%
Pasiastość
pasy podłużne z oliwy
niedopuszczalne
inne
niedopuszczalne
pasy poprzeczne
niedopuszczalne
Zabrudzenie
cętki
niedopuszczalne
plamy
odcinkowe
Odcienie
niedopuszczalne
Trwałe zagniecenia
niedopuszczalne
Nieprawidłowy druk:

rysy (rakle)
niedopuszczalny
zacieki
niedopuszczalne
niedodruk
niedopuszczalne
Niedodrapania
niedopuszczalne
Nieprawidłowe szwy i ściegi:
niedoszycie
niedopuszczalne
przebicie dzianiny (perforacja)
niedopuszczalne
krzywy szew
do 0,3 cm odchylenia od linii na długości 10 cm
Nierównomierna powierzchnia dzianiny
równomiernie rozłożona na wszystkich częściach składowych wyrobu, nie psująca wyglądu estetycznego
Łuski
rozrzucone
Liczba dopuszczalnych błędów
do 2


 

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ODCHYLEŃ OD WYMIARÓW

Wyszczególnienie
Dopuszczalne odchyłki
Różnice wymiarów między częściami składowymi w długości:
Rękawy
krótkie
w granicach błędu pomiaru nie więcej niż 0,5 cm dla szerokości do 30 cm,
1 cm dla szerokości powyżej 30 cm

długie
Nogawki
krótkie
długie
Ramiona
Części przodów
Szwy łączne
Różki kołnierzyków
niedopuszczalne
Różnice wymiarów między częściami składowymi wyrobu w szerokości:
Dół nogawki
w granicach błędu pomiaru nie więcej niż 0,5 cm dla szerokości do 30 cm,
1 cm dla szerokości powyżej 30 cm

Dół rękawów
Części przodów